Poplatky

Poplatky

Oznámení

Placení poplatků

Obecně závazná vyhláška obce Staňkov č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Sazba poplatku činí 550,- Kč

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí1:

PLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠEK NALEZNETE NA: https://www.obecstankov.cz/urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 115-8831110207/0100, VS 1340xxx (xxx -číslo popisné a nebo číslo evidenční) - do zprávy pro příjemce jméno a příjmení

b) v hotovosti v kanceláři OÚ Staňkov - úřední hodiny

(pozn. známku na popelnici lze vyzvednou v kanceláři OÚ Staňkov po připsání částky na účet)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Sazba poplatku činí

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa ...........................................................................................50,-- Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................... .........100,-- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .............................................50,-- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,

kterým je osoba starší 65 let …………………………………............................50,-- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6 .příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady:

a) bezhotovostně na účet obce č. 115-8831110207/0100, VS 1341xxx (xxx -číslo popisné a nebo číslo evidenční) - do zprávy pro příjemce jméno a příjmení

b) v hotovosti v kanceláři OÚ Staňkov - úřední hodiny